Archiwum Cyfrowe

Archiwum Cyfrowe KL Plaszow gromadzi i udostępnia wiedzę o dawnym niemieckim nazistowskim obozie pracy i koncentracyjnym Plaszow, przede wszystkim jednak jest wyrazem pamięci o więźniach i ofiarach tego obozu. Ich imiona i nazwiska, niekiedy biografie i zdjęcia składają się na indywidualną i zbiorową historię KL Plaszow.

Archiwum zawiera także bazy danych dotyczące załogi obozu, materiały archiwalne, fotograficzne i audio-wideo. Zgromadzone w nim informacje i dokumenty są efektem wieloletnich kwerend, poszukiwań, rozmów, pracy naukowców i specjalistów. Archiwum ma charakter otwarty. Wraz z pozyskaniem nowych informacji jego zawartość będzie uzupełniania.  

Zapraszamy do korzystania z Archiwum oraz do współpracy przy jego rozbudowie. Osoby, które chcą przekazać materiały lub uzupełnić informacje, prosimy o kontakt pod adresem: archiwumplaszow@muzeumkrakowa.pl

Archiwum cyfrowe KL Plaszow jest projektem finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miejskiej Kraków w ramach dwuletniego projektu (2018–2019) pn.: „Działania badawcze i edukacyjne zawiązane z Miejscem Pamięci KL Plaszow jako częścią Trasy Pamięci MHK”.

 

HISTORIA OBOZU

 

Niemiecki nazistowski obóz pracy i koncentracyjny Plaszow był jednym z trzech obozów koncentracyjnych założonych przez władze niemieckie III Rzeszy na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Osadzano w nim głównie więźniów żydowskich i polskich. Obóz został utworzony przez Niemców w październiku 1942 r. w Krakowie na terenie dwóch dawnych cmentarzy żydowskich, położonych w dzielnicy Wola Duchacka. Powstał jako obóz pracy (Zwangsarbeitslager - ZAL) i był przeznaczony dla kilku tysięcy więźniów – Żydów ze zlikwidowanego w marcu 1943 r. krakowskiego getta. W latach 1943–1944 osadzono tu część Żydów z likwidowanych gett w Bochni, Tarnowie, Wieliczce, Rzeszowie, Przemyślu oraz z obozu pracy w Szebniach. W lipcu 1943 r. Niemcy na terenie obozu utworzyli obóz pracy wychowawczej dla Polaków. Przetrzymywano w nim mieszkańców Krakowa oraz ofiary pacyfikacji miejscowości podkrakowskich.

W styczniu 1944 r. ZAL został przekształcony w obóz koncentracyjny (Konzentrationslager Plaszow bei Krakau – KL Plaszow). W 1944 r. KL Plaszow był także obozem przejściowym dla Żydów z Węgier, kierowanych do KL Auschwitz. Od wiosny 1944 r. trafiały do niego również transporty więźniów z ewakuowanych obozów w dystryktach lubelskim i radomskim. Z KL Plaszow wywożono transporty więźniów do obozów pracy i koncentracyjnych.

Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania obozu więziono w nim około 30 tys. osób, a liczba ofiar zamordowanych w obozie oceniania jest na ok. 5 tys. Największą grupę stanowią Żydzi - ofiary likwidacji krakowskiego getta oraz złapani na tzw. aryjskich papierach, przeznaczeni na śmierć podczas selekcji dokonywanych w obozie. Na terenie obozu rozstrzeliwano również więźniów z krakowskiego więzienia przy ulicy Montelupich, Polaków, Żydów i osoby innej narodowości. Egzekucje i pochówki odbywały się w trzech miejscach straceń: obok starego cmentarza oraz na terenie dwóch dawnych szańców artyleryjskich, zwanych H-górka i C-dołek.

W szczytowym okresie rozwoju obozu (połowa 1944 r.) liczba więźniów wynosiła ponad 20 tys., a na jego terenie znajdowało się ok. 200 obiektów: baraki więźniarskie i produkcyjne, zabudowania gospodarcze, budynki infrastruktury obozowej, domy i mieszkania zajmowane przez załogę. Teren obozu obejmował wtedy 80 ha.

W sierpniu 1944 r. zaczęła się likwidacja KL Plaszow. Niemcy rozpoczęli wywożenie więźniów i infrastruktury obozowej (części baraków, wyposażenie warsztatów itp.). 14 stycznia 1945 r. ostania grupa ok. 600 więźniów KL Plaszow  wyruszyła pieszo w kierunku KL Auschwitz.

Od 19 stycznia do końca 1945 r. na terenie obozu stacjonowała Armia Czerwona, pustosząc poobozowy teren. Po jej wyjściu obóz stał się dostępny dla każdego, a proces dewastacji postępował.

Historia Obozu Obraz

Trasa pamięci

Trasę Pamięci tworzą: Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem, Fabryka Emalia Oskara Schindlera oraz Miejsce Pamięci KL Plaszow. Te cztery punkty na mapie Krakowa to cztery dopełniające się opowieści o wojnie i czasie, który po niej nastał. Pierwsze trzy miejsca to  oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które mieszczą się w obiektach ściśle związanych z historią miasta lat 1939−1945. Prezentowane w nich wystawy stałe opowiadają o miejscu, ludziach i najważniejszych wydarzeniach z historii Krakowa lat wojny i powojennych. Miejsce Pamięci KL Plaszow to przyszły oddział Muzeum Krakowa. Obecnie na terenie poobozowym znajduje się wystawa plenerowa „KL Plaszow” opowiadająca o obozie koncentracyjnym Plaszow za pomocą archiwalnych zdjęć, fragmentów relacji więźniów i krótkich informacji historycznych. Na niemal wszystkich planszach kolorem sepii z czarno-białego tła wydobyte są postacie ludzi i obiekty, do których odnosi się opis.