Data dodania: 21.02.2020 r.

Muzeum Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Cyfrowe KL Plaszow.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-01.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wyłączenia
Pliki cyfrowe nie są dostępne ze względu: na brak tekstów alternatywnych.
Strona nie jest dostępna gdyż posiada: Na stronie zamieszczone „puste" przyciski akcji (nie prowadzące do niczego), niski poziom kontrastu, w kodzie HTML istnieje pusty kod tekstu, który w danym miejscu nie występuje na stronie , złą strukturę nagłówków, braki w nagłówkach H1.

Z powodu:
Treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub, nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem
W tym momencie Muzeum Krakowa przeprowadza prace związane z dostosowaniem kwestii dostępności na głównej stronie internetowej jednostki (www.muzeumkrakowa.pl). Jest to związane z dużym kosztem finansowym, który zostanie poniesiony w 2020 roku. Zważywszy na to, że Muzeum posiada dziewięć dodatkowych stron związanych z poszczególnymi projektami (często są one już nieaktualne i nieaktualizowane od kilku lat), na ten moment, nie jest w stanie ponieść tak dużego kosztu finansowego związanego z dostosowaniem ich wszystkich. Będzie to robione na bieżące w kolejnych latach.

Skróty klawiaturowe

  • Brak.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Magdalena H. Rusek-Karska, m.rusek-karska@mhk.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 619 23 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren ogólnodostępny, obejmujący obszar pomiędzy ul. Jerozolimską i ul. Swoszowicką dostępny ulicami: Jerozolimską, Abrahama, Swoszowicką.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak (teren ogólnodostępny)

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak (teren ogólnodostępny)

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak (teren ogólnodostępny)

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

deklaracja,dostępność